Primeri dobrih praks iz Slovenije

Učni dnevnik

Metoda učnega dnevnika je bila na Andragoškem centru Slovenije razvita kot novo orodje, namenjeno identificiranju in vrednotenju posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc. Učni dnevnik lahko opredelimo kot dokument, ki vsebuje t. i. zapiske o posameznikovih učnih dejavnostih. Je orodje za formativno identificiranje in vrednotenje kompetenc in pomaga kandidatu oblikovati realno sliko o njegovi usposobljenosti ter opredeliti njegov trenutni »učni položaj« – v tem, katere učne dejavnosti so že opravljene in katere je treba – glede na posameznikove kratkoročne in dolgoročne cilje, želje in interese – še opraviti ter katere kompetence si je s tem razvil in katere je treba še razviti. Dokumenti in dokazila, ki so del posameznikovega učnega dnevnika, niso toliko namenjeni formalnemu priznavanju, temveč so podlaga pri oblikovanju posameznikove osebne, učne ali karierne poti. Torej  za razvoj in spremembo kariere, za osebni razvoj ter končno za razmislek o tem, »kje sem« in »kam naprej«.  Read more (in English)

E-portfolijo

Elektronski portfolijo je spletna aplikacija, ki jo je Andragoški center Slovenije razvil tudi za namen evidentiranja znanj pridobljenih v okviru neformalnega ali priložnostnega učenja Uporabnik se mora pred prvo uporabo registrirati.

Portfolijo se lahko uporablja tako za namen dokazovanja znanj  pri vpisu v nadaljno izobraževanje kot za izkazovanje ustreznih znanj in kompetenc pri prijavah na prosta delovna mesta.  Gre za dokument, ki predstavlja kandidata zelo celotsno, z vsemi njegovimi vlogami, izkušnjami in dosežki pridobljenimi v delovnih in življenjskih okoliščinah. Kandidat v njem svoje znanje in razvite kompetence dokazuje z različnimi dokumenti, ki jih o njihovi usposobljenosti pripravijo drugi (npr. strokovna mnenja mentorja ali komisije, priporočilno pismo stranke, delodajalca, itn) ali pa sam (refleksije, samorefleksije) oz. preko svojih strokovnih dosežkov (objava članka, prispevka, prototip izdelki, nagrada na tekmovanju ip.) Read more (in English)

Moje izkušnje

»Moje izkušnje« je orodje za beleženje delovnih izkušenj, ki je na voljo tako bivšim kot sedanjim članom E-študentskega servisa. Izpisuje se v obliki dokumenta, na katerem so opisana vsa delovna mesta z zahtevanimi znanji, ki jih je posameznik v okviru dijaškega ali študentskega dela opravil. Študentje in dijaki si ga lahko natisnejo v oblik potrdila ali pa ga na razpis posredujejo kot e-prilogo.Read more (in English)

Youthpass

Youthpass je del strategije Evropske komisije za podporo priznavanju neformalnega učenja. Na voljo je za projekte, ki so financirani v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020) in Mladi v akciji (2007-2013) kot orodje za beleženje in priznavanje učnih rezultatov. Pri izdelovanju potrdila Youthpass imajo udeleženci projektov možnost opisati, kaj so delali v svojem projektu in katere kompetence so pridobili. Youthpass je namenjen tudi podpiranju zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev z beleženjem pridobivanja ključnih kompetenc na potrdilu. Read more (in English)

Biografska metoda: orodje za samoocenitev

Gre za sistematičen kronološki opis izobraževalne poti, z namenom identificiranja znanj in spretnosti pridobljenih v različnih življenjskih obdobjih v razmerju do učnih potreb in ciljev, ki si jih je posameznik postavil za sedanjost ali bližnjo prihodnost. Življenje je torej že samo po sebi učni proces, v katerem hkrati psihično ter duhovno rastemo in zorimo. Učenje poteka intenzivneje ob življenjskih prelomnicah, pomembnih dogodkih in vseh večjih spremembah, ki neposredno vplivajo na posameznika. Pri tem izbiramo različne poti in načine za pridobivanje znanja, novih spretnosti, razvijamo svoje potencial. Ta metoda ima posebno vrednost pri odkrivanju skritih znanj, zato se pogosto uporablja v začetni fazi postopka vrednotenja v obliki biografskega eseja ali vodenega intervjuja. Read more (in English)

Model potrjevanja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj

Slovenski 4- stopenjski model potrjevanja in priznanja neformalnih znanj je bil razvit v okviru nacionalnega projekta Andragoškega centra naslovljenim kot “Pismenost in identifikacija ter potrjevanje neformalnega učenja“, ki sta ga financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo v letih 2011-2014. Vključuje opise vseh štirih stopenj: od sprejema kandidata, identifikacije, dokumentacije, iznanj, preko dokazovanja znanj do njihovega potrjevanja in priznavanja. Model temelji na primerjalni analizi podobnih modelov v evropskih državah (Francija, Nizozemska, Norveška) in vključuje dve dodatni storitvi: obveščanje in svetovanje na vseh ravneh, kar se je izkazalo za posebno koristno pri manj izobraženih odraslih. Read more (in English)

Vprašalnik za identifikacijo ključnih kompetenc »Učenje učenja«

Vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje ključne kompetence “učenje učenja” je namenjen  samooceni, ki kandidatu pomaga prepoznati in ovrednotiti različne vrste in ravni kompetenc na področju “učenja za učenje”. Cilj vprašalnika je kandidatu omogočiti, pregled nad obstoječimi strategijami in motivi za učenja, ki bi lahko v njegovem poklicnem in zasebnem življenju prispevali k večji uspešnosti in razvijanju novih. Nastal je v okviru projekta “Razvijanje pismenosti in določitev zagotavljanja neformalnega učenje in priznanje “v letu 2011.  Njegovi avtorja so dr. Tatjana Ažman, Gregor Jenko in Tea Sulič. Read more (in English)

Osebni profil na podlagi reflektivnega poročila

Osebni profil na podlagi reflektivnega poročila lahko opredelimo kot pripomoček za sumativno vrednotenje kompetenc. Po strukturi in vsebini je osebni profil podoben zbirni mapi oziroma portfoliu, razlikuje pa se v tem, da so opisi posameznikovih znanj, kompetenc in spretnosti profilirani glede na izbrani zaposlitveni ali izobraževalni cilj. Vsebuje  tudi kandidatovo izjavo o usposobljenosti., ki temelji na osebni refleksiji kandidata. Read more (in English)

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Pravilnik ureja merila za priznavanje znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo z neformalnim izobraževanjem in postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja znanja ter pred vpisom in med študijem na članici Univerze v Ljubljani. Senat Univerze v Ljubljani ga je na 15. seji 29. maja 2007 potrdil z namenom poenotenja meril in procesa priznavanja med vsemi fakultetami v Ljubljani.  Za postopek priznavanja lahko zaprosijo vsi študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoji za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, na katerega so že vpisani. Vsebina celotnega pravilnika s prilogo je na voljo na zgornji povezavi. Read more (in English)

Primeri dobrih praks iz Slovaške

Obrazec za referenčno pismo  z navodili za izpolnjevanje

Osem nevladnih organizacij iz Nemčije, Velike Britanije, Češke, Slovenije, Slovaške, Romunije, Malte in Bolgarije je v okviru ervopskega programa Grundtvig Learning Partnership oblikovalo obrazec za delodajalce v nevladnem sektorju, ki v svoje projekte in programe vključujejo prostovoljce. K obrazcu so priložena tudi navodila za izpolnjevanje s primeri opisov znanj in veščin. Namen navodil je uporaba terminologoje, ki je prilagojena jeziku kadrovnikov in delodajalcev.  Obrazec z navodili je na voljo v vseh osmih partnerskih jezikih in si ga je mogoče z uradne strani projekta prenesti brezplačno. Read more (in English)

Projekt ComPrax

Nacionalni projekt ComPrax, ki se delno financiran tudi s strani Evropskega socialnega sklada, je na Slovaškem na voljo od 2011. Osredotoča se na zagotavljanje kakovostnega neformalnega izobraževanja, ki sledi potrebam trga dela. Projekt je v ta namen vzpostavil partnersko mrežo med delodajalci in Izvajalci neformalnega izobraževanja, s katerimi želijo prispevati k izmenjavi mnenj in izkušenj ter večji veljavnosti znanj pridobljenih v okviru mladinskega dela. Read more (in English)

Deklaracija

Zavod za mladino IUVENTA izvaja številna neformalna izobraževanja, s katerimi želi izboljšati zaposljivost mladih na Slovaškem.  Kot soavtor in podpisnik “Deklaracije o priznavanju neformalno pridobljenih znanj v okviru mladinskega dela” pa si že od leta 2013 aktivno prizadeva za uvedbo enotnega sistemskega vrednotenja neformalno pridobljenih znanj pridobljenih v okviru mladinskega dela. Read more (in English)

Mednarodno priznanje za mlade (MEPI)

Mednarodno priznanje za mlade (skrajšano MEPI) je svetovno priznan mladinski program za malde med 14. In 24. letom starosti. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje. Merilo za pridobitev priznanja tako temelji na izboljšanju znanj, prilagojeno pa je glede na njegove individualne sposobnosti. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Rezultati aktivnosti se zapisujejo v t.i. indeks dosežkov, ob izpolnitvi vseh zastavljenih ciljev pa pridobijo tudi značko in potrdilo o udeležbi. Program MEPI predstavlja enkratno metodo dela z mladimi, ki se jo lahko uporablja oz. prakticira kjer koli se mladi zadržujejo, bivajo ali ustvarjajo: v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo,podjetjih z mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih.  V tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih. Read more (in English)

EUPA NEXT

Študija primera Eupa NEXT se osredotoča na potrjevanje učnih rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja na podlagi uporabe akreditacijskega sistema ISO. Njen cilj je razviti certificirano metodologijo za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja pri nereguliranih poklicnih, ki bi jih uporabljale kadrovske službe po Evropi. V ta namen so bile oblikovane tudi smernice za kadrovnike oz. kadrovske službe po Evropi. Read more (in English)

V-kompetence (kompetence pridobljene s prostovoljnim delom)

D-Skills for Employment je spletno orodje, ki se uporablja za  pridobitev certifikata D-Skills for Occupation,ki ga izdaja Univerza Mateja Bela v Banski Bystrici. Potrjevanje poteka na podlagi potrdila o pridobljenih spretnostih in znanjih, ki ga izdajo organizacije, v katerih je posameznik opravljal prostovoljno delo. Certifikat lahko posameznik uporablja kot dokazilo o posedovanju določenih znanj ali veščin, ki jih zahtevajo posamezne zaposlitve. Read more (in English)

Primeri dobrih praks iz Nemčije

Študija: “Od učenja k zaposlitvi”(“Zaposlitvene možnosti, ki temeljijo na neformalno in priložnostno pridobljenih znanjih”)

Študija vključuje prispevke strokovnjakov iz sedmih evropskih držav, v katerih predstavljajo trenutno stanje na področju vrednotenja in potrjevanja neformalnih znanj v državah, v katerih delujejo in kako učinkovite  so omenjeno prakse vrednotenja z vidika izboljšanje zaposlovanja mladih. Read more (in English)

Priročnik za svetovalce: validacijski postopki za priznanje formalne in neformalno pridobljene sposobnosti v Nemčiji

Priročnik je namenjen tako svetovalcem, ki že opravljajo postopke vrednotenja in potrjevanja neformalno pridobljenih znanj kot svetovalcem, ki se na tem področju še usposabljajo. Priročnik je rezultat projekta “ConCert: Razvojni in pripravljalni ukrepi za izvajanje sistema validacije za svetovanje in priznavanje formalnih in neformalno pridobljenih kompetenc”. V njem je opisan tudi švicarski model vrednotenja neformalno pridobljenih poklicnih kompetenc, ki je bil uspešno implementirana v nemški model poklicnega izobraževanja. Read more (in English)

Znanstvena publikacija Zveznega inštituta za poklicno izobraževanje
in usposabljanje v  Bonnu:  vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj

Poročilo upravnega odbora BIBB je bilo pripravljeno z namenom poentoenja terminologije, ki se uporablja na področju vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja s terminologijo, ki se uporablja pri ogordju kvalifikacij za Vseživljenjsko učenje (DQR). Prav tako so pripravljalci poročila v njem predstavili vsa  aktualna mednarodna in nacionalna priporočila za izvajanje postopkov vrednotenja in priznavanja  na področju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. Poročilo bo služilo tudi kot gradivo pri nadaljnih strokovnih razpravah. Read more (in English)

Priročnik »Orodja za priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj«

V sklopu vseživljenjskega učenja je neformalno pridobivanje znanja enakovreden steber formalnemu. Glavni cilj končnega prejemnika v procesu priznavanja neformalnih in priložnostnih znanj je, da pridobi potrdilo s čim širšo formalno veljavo in nazornim opisom znanj, spretnosti in kompetenc, ki mu bodo pomagala pri doseganju zastavljenih izobraževalnih ali poklicnih ciljev. Priročnik seznanja z različnimi možnostmi priznavanja in potrjevanja neformalnih znanj, ki so posamezniku na voljo v Nemčiji. Read more (in English)

EffectVPL – Učinkovitost politik in programov VPL za vključevanje in mobilnost na trg dela – perspektive posameznikov in delodajalcev

Projekt Erasmus + “Učinkovitost politik vključevanja predhodnik znanj – perspektive posameznika in delodajalcev (v nadaljevanju EPV)” izvaja monitoring učinkovitosti orodij za priznavanja neformalnih znanj z vidika izboljšanje zaposljivosti. Pri tem se osredtočajo na dva vidika: v kolikšni meri jim ta pomagajo pri uvrstitvah na razgovore in v kolikšni pri pridobitvi zaposlitve. Z vključevanjem delodajalcev v procese potrjevanja in priznavanja predhodnega učenja želi projekt povečati prepoznavnost praks VPL na Danskem, Poljskem v Nemčiji in Turčiji. Rezultati empiričnih raziskav in študij bodo predstavljeni v publikacijah VPL. Read more (in English)

ValidVol – Vrednotenje prostovoljnega dela

Projekt ValidVol (daljše: validacija prostovoljnega dela) je bil uveden med letoma 2014-2015 z namenom priznavanja in akreditacije znanj, spretnosti in kompetenc posameznikov, ki delajo v prostovoljnem/nevladnem sektorju. Projekt je bil financiran v okviru Grundtvig programa in je vključeval pet evropskih držav: Italijo (UniTS), Španijo (Agora), Grčijo (KMOP), Avstrijo (BFI) in Združenego kraljestvo (NWRC). Prispeval je k oblikovanju novih orodij namenjenih potrjevanju kompetenc pridobljenih s prostovoljnim delom za prostovoljce stare 50 let in več. S tem je želel prispevati tako k zmanjšanju brezposlenosti med starejšimi kot njihovi aktivno participaciji v programih vseživljenjskega učenja. Read more (in English)

Primeri dobrih praks iz Češke

 Ključ do življenja – razvoj ključnih kompetenc v interesu in neformalnem izobraževanju.

Gre za nacionali projekt, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za otroke in mladino v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, mladino in šport od 1. aprila 2009. Cilj projekta je razvoj mehanizmov, ki bodo zagotavljali kakovosti v sistemu neformalnega izobraževanja. V ta namen se pripravlja sistem akreditacije za študijski program pedagoga za prosti čas ter sisetm akreditacij za usposabljanja  pedagoškega osebja na področju izvajanja vsebin neformalnega izobraževanja. Read more (in English)

IZ-BOLJŠAJ prijavo

Projekt Upgrade Yourself/Nadgradite se je nastal kot odziv na visoko stopnjo brezposelnostih univerzitetnih diplomantov in kot podpora organizacijam, ki za mlade izvajajo neformalne oblike učenja. Projekt je razvil spletni učni dnevnik z aplikacijo IM-PROVE, ki zapisom v dnevniku poišče ustrezno kompetenc, omogočapa tudi njihovo filtriranje in izvoz. Na voljo je v treh jezikih: angleščini, slovaščini in slovenščini. Koordinator projekta je Volunteer´s Club iz Češke, partner pa Zavod Voluntariat iz Slovenije.  Read more (in English)

Primeri dobrih praks iz Italije

Priznavanje neformlanih kompetenc v prostovolnem delu: kakšen pomen imajo za delodajalca in kakšna naj bo pot potrjevanja

Gre za članek avtorice Alessie Zanotti, ki dela kot univerzitetna predavateljica na Oddelku za oblikovanje človeškega kapitala in delovne odnose ADAPT na Univerzi v Bergamu. V njem povzema  dileme, ki se na področju potrjevanja kompetenc, pridobljenih s prostovoljnem delom v italjanskem izobraževalnem sistemu pojavljajo. Read more (in English, 1st article)

Priznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom

V poglavju 15 5.1 dokumenta “Priznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom: dobre prakse v Italiji” so zbrani in opisani primeri  praks, ki so bili v Italiji na področju priznavanja in potrjevanja kompetenc nefromalnih in priložnostno pridobljenih znanj, prepoznani kot uspešni. Read more (in English, 2nd article)

EVVIVA – Vrednotenje učinkov prostovoljnega dela: valorizacija učnih izidov

Cilj pobude je bila analiza različnih praks in orodij za vrednotenje znanj in kompetenc pridobljenih s prostovoljnim delom v Milanu in ostalih provincah. Na spletni povezavi je na voljo več informacij o sami pobudi in rezultatih analize. Read more (in English, 3rd article)

Prostovoljno delo kot del kurikuluma

Gre članka, v katerem avtorji utemeljujejo, zakaj prav neformalno in aformalno izobraževanje daje tiste ključne kompetence posamezniku, ki so odločilne za njegovo kasnejšo karierno pot. Read more (in English, 4th article)

Izkušnje s področja vrednotenja neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj

Gre za članek, v katerem avtorica opiše, kako naj bi se neformalna znanja, veščine in spretnosti ugotavljale in kako naj bi se v nadaljnih fazah ovrednotile in priznale. Read more (in English, 5th article)

VA.LI.CO: zbirka kompetenc

V članu so predstavljeni različni primeri praks in orodij, ki so bile v okviru programov Erasmus+ razvite z namenom vrednotenja in priznavanja strokovnega znaja. Read more (in English, 6th article)

Smernice za uporabo orodij, ki so namenjena ugotavljanju in potrjevanju kompetenc pridobljenih v neformalnem izobraževanju

Te smernice ponujajo podrobnejše razlage za uporabo orodij in so namenjene svetovalcem, ki izvajajo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalnij znanj. Read more (in English, 7th article)

Smernice za potrjevanje kompetenc, pridobljenih v neformalnih delovnih okolih

Priročnik s smernicami je osnovan na priporočilih  Evropskae komisije in Cedefop-a in na primerih dobrih praks, ki uporabljajo iste metodloške pristope in terminologijo. Read more (in English, 8th article)

 

Primeri dobrih praks iz Avstrije

Potrfolijo kompetenc

Ring Österreichischer Bildungswerke že več kot dvajset let deluje na področju vrednotenja neformalnih znanj za različne skupine. Kot partner v  projektu EU Socrates “Neformalno učenje v prostovoljstvu” in “Načini prepoznavanja in ocenjevanja neformalnega učenja” (1997-2001) je sodeloval pri razvijanju Portfolija kompetenc za prostovoljce in mlade. V okviru drugih programov pa izvaja tudi karierno svetovanje in delavnice poklicne orientacije za mlade in starejše.  Read more (in English)

Akademija kontinuiranega izobraževanja

Avstrijska akademija kontinuiranega izobraževanja je partnerska institucija za izobraževanje odraslih v Avstriji, ki preverja in potrjuje kompetence izobraževalcev odraslih v skladu z nacionalnimi poklicnimi standardi. Read more (in English)

Center za prepoznavanje kompetenc (KOMPAZ)

Na Gradiščanskem že od leta 1968 delujejo občinski centri za izobraževanje odraslih. Vsako leto se okoli 11.000 udeležencev udeleži 1.100 tečajih, vsako letopa organizirajo vsah 120 dogodkov povezanih z neformalnim izobraževanjem. V okviru centra za prepoznavanje kompetnec (KOMPAZ) so v okviru projekta priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj razvili tudi spletni kompetenčni profil. Read more (in English)

RIVER – Priznanje medgeneracijskega prostovoljstva

Prostovoljno delo ima pomembno vlogo v družbi in je zadnja leta deležno tudi večjega družbenega priznanja. Kljub temu pa na tem področju umanjkajo ustrezne metode vrednotenja učnih rezultatov prostovoljcev, starih 50 let in več. Zato so v okviru projekta RIVER razvili model, ki je prilagojen vrednotenju učnih rezultatov starejših prostovoljcev. S tem so jih želeli vzpodbuditi tudi k bolj aktivnemu življenju in mentorstvu mlajšim prostovoljcem. Read more (in English)