Tato sbírka projektů a iniciativ je přehledem aktivit na validaci kompetencí získaných dobrovolnictvím v pěti evropských zemích. Prohlédněte si ji a nechte se inspirovat.

Dobrá praxe ze Slovenska

 1. Kompetence pro praxi (Slovensko)

Projekt KomPrax (Kompetence pro praxi) je soubor vzdělávacích programů pro mladé lidi, ve kterých mohou získat nové dovednosti a kompetence. Po úspěšném absolvování tréninku jsou všichni účastníci zařazeni do databáze dobrovolníků, kde je zaznamenána úroveň kompetencí, kterou dosáhli ve výcviku. Účastníci budou moci rozhodnout, komu budou tyto informace zpřístupněné a komu budou prezentovat získané kompetence. Databáze je proto jednoduchý nástroj pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce, kde mohou zkontrolovat úroveň získaných kompetencí uchazečů. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Deklarace (Slovensko)

Organizace IUVENTA již uskutečnila mnoho školení pro mladé lidi zaměřených na získávání kompetencí prostřednictvím neformálního vzdělávání, ale vnímají jako velmi důležité, aby veřejnost, potenciální zaměstnavatelé a instituce ve formálním vzdělávání pochopili význam neformálního vzdělávání, které je možné získat také prostřednictvím dobrovolnictví nebo školení. Z tohoto důvodu vytvořili v roce 2013 “Deklaraci o uznávání a přínosu neformálního vzdělávání v práci s mládeží”. Je to nástroj, který podporuje neformální vzdělávání a spojuje všechny ty, kteří si uvědomují, že neformální vzdělávání má hrát důležitou úlohu při vzdělávání mladé generace. Byla významným milníkem, kdy propagátoři přitáhli k podpoře neformálního vzdělávání v práci s mládeží důležité partnery. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Slovensko)

Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je program veden na středních školách, kde studenti plánují, organizují a realizují svůj osobnostní rozvoj v 4 oblastech: talent, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu a stanovených cílů získají účastníci certifikát potvrzující nabyté kompetence. Tento certifikát je použitelný v přijímacím řízení na některé světové univerzity, zejména ty z anglicky mluvících zemí. Úspěšné zvládnutí programu může také zaujmout budoucího zaměstnavatele, neboť samotné osvědčení je důkazem poctivé práce mladého člověka na rozvoji vlastních kompetencí. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. EUPA next (Slovensko)

EUPA_NEXT se zaměřuje na validaci neformálního a informálního učení a jeho spojení s formálním vzděláváním prostřednictvím formálního akreditačního systému (ISO). Jeho cílem je vytvořit metodologii certifikace neformálního a informálního učení neregulovaných profesí a současně vypracovat osvědčení EU pro administrativní pracovníky. Jedním z cílů této studie je praktická příručka pro validaci formálního, neformálního a informálního učení pro neregulované profese. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Reference for Volunteers (Slovensko)

8 neziskových organizací z Německa, Velké Británie, České republiky, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Malty a Bulharska, které pracují s dobrovolníky, vytvořili vzdělávací partnerství Grundtvig “Reference pro dobrovolníky”. Partneři vytvořili evropský formát jako základ profesního referenčního listu pro dobrovolníky v nevládních organizacích. Klíčovým produktem tohoto partnerství byli evropské pokyny pro nevládní organizace, které spolupracují s dobrovolníky na tom, jak identifikovat a zdokumentovat dovednosti, know-how a odborné znalosti svých dobrovolníků způsobem, který chápou, uznávají a oceňují místní, národní a evropští zaměstnavatelé. Pokyny jsou k dispozici na webové stránce projektu. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. D-dovednosti (Slovensko)

D-dovednosti je nástroj k ověření a certifikaci kompetencí získaných prostřednictvím dobrovolnictví. Používá se celostátně a certifikace probíhá na jednom místě – na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Dobrovolník vyplní online formulář, který nabízí možné kompetence, které lze získat prostřednictvím dobrovolnictví. Následně místní koordinátor dobrovolníků schvaluje tyto informace a předkládá formulář na univerzitu, kde zasedá výbor, který schvaluje a vydává certifikáty 4 krát ročně. Přečtěte si více (v angličtině)

 

Dobrá praxe z Německa

 1. Výzkum: “Od kompetencí k pracovním příležitostem” (Německo)

V Německu – podobně jako v ostatních evropských zemích – probíhá diskuse o tom, jak lépe identifikovat a certifikovat praktické schopnosti podstatné pro pracovní zařazení. Dosud to byly hlavně absolvované formální vzdělávací programy, které otevíraly příležitosti na trhu práce i ve vzdělávacím systému. Přestože jsou kompetence získané informální, tedy přímo v práci nebo ve volném čase, případně neformální, tedy v dalším vzdělávání bez ukončení formálním certifikátem, často podstatnější pro skutečnou kompetentnost v dané práci, než formálně doložené vzdělání, nehráli tyto kompetence dosud tak důležitou roli. Tato studie (“Uznávání neformálního a informálního učení v Německu”) je výstupem projektu Bertelsmannovy nadace “Celoživotní učení pro všechny”. Tento projekt má za cíl nabídnout vzdělávací systém přístupný i lidem s nižší formální kvalifikací. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Postupy hodnocení pro uznávání neformálně a informálně získaných kompetencí v Německu – příručka pro konzultanty (Německo)

Tato příručka je návodem pro konzultanty vyškolených v používání konkrétních postupů hodnocení, kteří chtějí prostřednictvím těchto postupů pomoci klientům, aby jejich neformálně i informálně získané znalosti byly uznány jako kontinuální zvyšování pracovních kompetencí. Je také použitelná jako doprovodný materiál ke školení konzultantů v těchto hodnotících postupech. Podporuje a doplňuje záběr poradenství a je součástí školícího konceptu. Příručka je výsledkem projektu přenosu inovací, který adaptoval a testoval systém hodnocení pro uznávání neformálně a informálně získaných pracovních kompetencí. Systém vyvinutý Švýcarskou asociací celoživotního učení (SVEB) byl úspěšně použit pro hodnocení neformálně získaných pracovních kompetencí v podmínkách německého vzdělávacího systému. Příručka je výstupem z projektu “Concert (Vývoj a přípravná opatření pro implementaci systému hodnocení pro uznávání a doporučení neformálně i informálně získaných kompetencí)” Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Uznávání neformálních a informálních schopností (Německo)

Tato zpráva pro řadu BIBB byla připravena pro subjekty zainteresované v přípravě na povolání jako podpora diskuse o včlenění výsledků neformálního a informálního učení do Německé soustavy kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (DQR). Stručně proto představuje základní myšlenky, představy a pojmy, které se k uznávání neformálního a informálního učení vážou. Hlavními cíli zprávy jsou ujasnění pojmů a základní vysvětlení uznávání neformálního i informálního učení, reflexe aktuálního stavu národní i mezinárodní debaty, doporučení a postupy. Další cíle: zdokumentování příkladů ze sousedních zemí, podněty pro další diskusi v Německu, podpora inovací a podrobný analytický pohled na nejbližší nezbytné kroky. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Uznávání profesních schopností získaných informálním vzděláváním – sada materiálů (Německo)

Tato sada materiálů má za cíl pomáhat (potenciálním) pracovníkům v hledání zaměstnání. Získávání kvalifikací je formou společenského uznání, protože zviditelňuje a potvrzuje kompetence. Právě o toto uznání se tento přístup snaží. Je možné, že neformálně či informálně získané kompetence automaticky nevedou k získání kvalifikace. Stává se například, že se při hodnocení kompetencí zjistí, že v nich zůstávají mezery, které vyžadují doplnění. Hlavním cílem uznávání výsledků neformálního a informálního učení je ale právě to, aby dotyčné osoby získávaly oficiální kvalifikace / certifikáty. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Effect VPL – Efektivita VPL (uznávání již naučeného) programů pro inkluzi a mobilitu na trhu práce – pohled jednotlivců i zaměstnavatelů (Německo)

Projekt Erasmus+ “Efektivita VPL programů pro inkluzi a mobilitu na trhu práce – pohled jednotlivců i zaměstnavatelů” se pokouší zhodnotit efektivitu programů uznávání z hlediska toho, jaké toto uznávání již naučeného (VPL – Validation of Prior Learning) danému člověku přináší výhody. Zaměřuje se proto na otázky, zda a jak tyto postupy a programy podporují jednotlivce v začlenění na pracovní trh, v zaměstnatelnosti a dalších možnostech vzdělávání. Tento projekt má za cíl zefektivnit praxi uznávání již naučeného v Dánsku, Německu, Polsku a Turecku prostřednictvím hodnocení efektivity z biografické perspektivy a také posuzováním úkolů zaměstnavatelů v tomto procesu. Projekt nabízí i přehled vývoje VPL programů a přístupů po dobu trvání projektu. Výsledky tohoto přehledu, empirických výzkumů i několika firemních případových studií poslouží pokračující debatě o VPL politice a bude podle nich také vyvinut sesterský vzdělávací modul pro podporu profesionálů v oboru VPL. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Destination eValidation (Německo)

  Cílem tohoto projektu financovaného z Erasmus+ v 2014-2015 byla vizualizace, zdokumentování a uznávání kompetencí získaných v dobrovolnickém sektoru a vývoj online nástroje pro uznávání dobrovolnických kompetencí. Projekt Destination eValidation (DesTeVa) hledal způsob, kterým by bylo možné uznávat a potvrzovat informální učení a zkušenosti dobrovolníků tak, aby danému dobrovolníkovi mohly pomoci při hledání zaměstnání, ať už jako nezaměstnané osobě, nebo jako ekonomicky migrující osobě do jiné země. Nástroj uznávání je dokončen a momentálně se používá na uznávání a potvrzování dobrovolnických schopností. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. ValidVol – Certifikace dobrovolníků (Německo)

Projekt ValidVol (Validation of Volunteers – certifikace dobrovolníků) byl spuštěn v letech 2014-2015 pro uznávání a akreditaci učení a rozvoje schopností jednotlivců pracujících v dobrovolnickém sektoru. Projekt byl financován z programu celoživotního učení v sub-programu Grundtvig a bylo v něm zapojeno pět evropských partnerských států: Itálie (Units), Španělsko (Agora), Řecko (KMOP), Rakousko (BFI) a Spojené království (NWRC). Přispěl k vytváření systémů, modelů a konkrétních postupů, které potvrzují a jednoznačně identifikují klíčové kompetence získané prostřednictvím dobrovolnictví. Cílová skupina projektu sestávala z dobrovolníků seniorů (věk 50+) zapojených v dobrovolnických programech, kteří měli zájem zvyšovat svou zaměstnatelnost, protože byli buď na důchodu, málo zaměstnaní nebo nezaměstnaní. Projekt zkoumal důležité zkušenosti neformálního a informálního učení v rámci dobrovolnictví a motivoval dobrovolníky – seniory k zapojení v aktivitách dalšího vzdělávání dospělých, od kterých se očekává podpora jejich zaměstnatelnosti. Hlavním cílem projektu ValidVol bylo vyvinout systém pro uznávání klíčových kompetencí získaných seniory během dobrovolné praxe. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Uznávání informálního učení v dobrovolnické praxi – VOLUE (Německo)

Cílem tohoto partnerství Grundtvig_Learning v rámci programu celoživotního učení EU (trvání: 1.8.2009 – 31.7.2011) bylo sdílení pohledů a možností uznávání informálního učení na evropské úrovni a také etablování dobrovolnického zapojení jako prostoru vhodného pro procesy neformálního učení. Cíle: (1) zvyšování povědomí o neformálním učení v dobrovolnickém sektoru, (2) podrobná kritická analýza existujících metod a strategií identifikace a zviditelňování rozvojově-vzdělávacích stránek dobrovolnických aktivit a jejich využívání pro profesní orientaci, (3) strukturování a kvalitativní rozvoj procesů uznávání a ověřování rozvojově-vzdělávacích důsledků dobrovolnictví. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. GRETA – Podklady pro vývoj mezioborového postupu uznávání kompetencí učitelů ve vzdělávání dospělých v dalším vzdělávání (Německo)

  Lektoři kurzů, přednášející, trenéři – zkrátka učitelé – výrazně přispívají kvalitě a úspěšnosti programů celoživotního vzdělávání. Neexistuje ale zatím všeobecná shoda na tom, co to vlastně znamená být schopen “učit” v oblasti vzdělávání dospělých. Profesionálnímu učení dospělých se navíc dostává zatím velmi málo uznání. Výzkum i vývoj projektu GRETA se zaměřují na přípravu podkladů pro vývoj mezioborového postupu uznávání kompetencí učitelů ve vzdělávání dospělých a v dalším vzdělávání. Toto je důležitý krok na cestě k profesionalizaci tohoto odvětví vzdělávání. Přečtěte si více (v angličtině)

Dobrá praxe z Rakouska

15. Certifikace pro jednotlivce ve veřejných akreditovaných institucích (Rakousko)

Instituce certifikace pro veřejnost, akreditované Rakouským spolkovým ministerstvem ekonomiky, rodiny a mládeže, mohou ověřovat a certifikovat informální učení. Mnohé z těchto certifikací se vážou k oblasti spojovacích technologií: svařování, letování, tmelení. Jednotlivci ale mohou získávat certifikace i v oblastech BOZP, managementu kvality, projektového, environmentálního a vzdělávacího managementu. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Akademie trvalého vzdělávání (Rakousko)

Rakouská akademie trvalého vzdělávání je partnerskou institucí pro vzdělávání dospělých v Rakousku, která podle určených standardů ověřuje a potvrzuje kompetence lektorů. Vydává tyto certifikáty: “certifikovaný lektor dospělých” (WBA certifikát) a “lektor dospělých – absolvent” (WBA diplom). Přečtěte si více (v angličtině)

 17. Rovnováha kompetencí (Rakousko)

KOMPAZ se váže k standardům kvality společnosti CH-Q (Švýcarský kariérní kvalifikační program) a je základním pojmovým a systémovým ukotvením pro certifikaci osob na čtyřech úrovních. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. RIVER – Hodnocení mezigeneračního dobrovolnictví (Rakousko)

Dobrovolnictví seniorů hraje v naší společnosti klíčovou roli a zaslouží si zviditelnění a ocenění! Přesto chybí spolehlivé a přesvědčivé metodiky hodnocení a uznávání jeho dopadů a výsledků. Projekt RIVER se zaměřuje na zviditelňování rozvojových a učebních výsledků dobrovolnictví seniorů, a to právě vytvořením specifického systému vyhodnocování kompetencí. Tím chce zvyšovat motivaci těchto dobrovolníků a jejich pocit úspěchu. Přečtěte si více (v angličtině)

 

Dobrá praxe ze Slovinska

 1. Učební deník (Slovinsko)

Tuto učební metodu vyvinulo andragogické centrum v Slovinsku jako nový nástroj identifikace a vyhodnocování znalostí, schopností a kompetencí jednotlivců. Učební deník lze definovat jako dokument, který obsahuje poznámky dotyčného o jednotlivých učebních aktivitách. Je tak nástrojem formativního hodnocení kompetencí a pomáhá zájemcům získávat realistickou představu o schopnostech a aktuálním “učebním rozpoložení”. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Osobní profil založen na reflexivních zprávách (Slovinsko)

Struktura a obsah tohoto “osobního profilu” jsou podobné jako u “portfolia”. Důležitým rozdílem je, že osobní profil obsahuje vlastní vyjádření účastníka o jeho kvalifikaci, založené na jeho osobní reflexi svých vzdělávacích aktivit a úspěchů. Proto můžeme definovat osobní profil jako nástroj pro celkové vyhodnocování kompetencí jednotlivce. Jde o dokument, který zachycuje vzdělávací výsledky jednotlivců ve smyslu jejich vlastního hodnocení, ať už pro účely zaměstnání, nebo pro vzdělávání samotné. Při přípravě osobních profilů je možné využít profesionální podporu poradců. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Nástroj hodnocení vlastních kompetencí: životopisná metoda (Slovinsko)

Jedná se o systematické a chronologické zaznamenávání vzdělávací dráhy jednotlivce. Vzdělávací životopis shromažďuje a analyzuje různé způsoby získávání znalostí a rozvoje kompetencí při různých životních okolnostech. Tato metoda je velmi účinná při hledání skrytých schopností a doporučuje se ji používat hlavně v počátcích evaluačního procesu – při diagnóze či přípravě CV. Přístupné formáty jsou strukturovaná esej, vedený rozhovor nebo, v ideálním případě, kombinace obou. Použití životopisné metody je zvláště vhodné pro situace, kdy se jednotlivci ocitají ve zcela nových a nepředvídatelných situacích, jako například v nové práci, po přechodu z veřejného do soukromého sektoru atd. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Dotazník pro hodnocení klíčové kompetence “schopnosti učit se” (Slovinsko)

Tento dotazník slouží k rozpoznání a vyhodnocení klíčové kompetence “schopnosti učit se”. Jedná se o sebehodnotící dotazník pro dospělé, který pomáhá nacházet a vyhodnocovat různé druhy a úrovně kompetencí v oblasti schopnosti učit se. Cílem je zvyšování sebepoznání dospělých v otázkách toho, jak se mají učit, aby byly ve svých profesionálních i osobních životech úspěšnější. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Elektronické portfolio (Slovinsko)

Elektronické portfolio (EP) je online aplikací vyvinutou andragogickým centrem ve Slovinsku na rozpoznávání a hodnocení neformálního vzdělávání. Je navrženo tak, aby v něm bylo možné představit účastníka celistvě, se všemi vzdělávacími aktivitami v jeho pracovním i osobním životě. Může obsahovat různé druhy dokumentů: doklady a hodnocení kvalifikací vystavené jinými institucemi (např. učiteli, poradci, zaměstnavateli), vlastní reflexe vzdělávacích aktivit, zejména dosažených vzdělávacích úspěchů a účastníkových produktů, projektů a jiných forem tvůrčí práce. EP poskytuje prostor pro kreativitu a prezentaci individuality účastníka. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Model rozpoznávání a hodnocení neformálních znalostí v oblasti vzdělávání dospělých (Slovinsko)

Slovinský model rozpoznávání a hodnocení byl vyvinut v rámci ACS projektu “gramotnost a uznávání neformálního učení”, který byl financován Evropským sociálním fondem a slovinským ministerstvem školství, vědy a kultury v letech 2011 až 2014. Tento projekt obsahoval 4 stádia:
• přijímání kandidátů (informace, motivace, identifikační účely)
• identifikace, dokumentace, vyhodnocování, kontrola (s použitím odlišných nástrojů)
• potvrzení (portfolia složené z certifikátů, atd.)
• uznávání (certifikace podle národních systémů)
Model je založen na srovnávací analýze podobných modelů v jiných evropských zemích (Francie, Nizozemsko, Norsko) a obsahuje dvě doplňkové služby: průběžné informování a poradenství na všech úrovních, které se obzvlášť dobře osvědčili při méně vzdělaných dospělých. Přečtěte si více (v angličtině)

 26.Moje zkušenost (Slovinsko)

Moje izkušenje / Moje zkušenost je nástroj rozpoznávání a hodnocení pracovních zkušeností studentů a středoškoláků získaných pracovní činnosti. Certifikát “Moje izkušenje” obsahuje minulé zkušenosti a získané kompetence, a tím podporuje zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. Z jiného pohledu zase dává zaměstnavateli jednoduchý a důvěryhodný přehled všech pracovních zkušeností žáka / studenta během studií. Mládežníci mohou používat “Moje izkušenje” elektronicky jako druh digitálního portfolia a certifikát pak exportovat do PDF formátu a vytisknout. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. NEFKIS (Slovinsko)

NEFKIS je považován za jeden z nejrelevantnějších systémů zaznamenávání informálních znalostí v Slovinsku. Odpovídá trendem na evropské úrovni (Europass, Youthpass) i národním pravidlům uznávání informálních znalostí. Je také dobře známý v zahraničí: např. vlámský systém uznávání neformálních znalostí Oskar je založen na výsledcích NEFKIS. Systém je průběžně vylepšován podle nejnovějších teorií i podle potřeb trhu práce. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Procesní pravidla a kritéria pro uznávání informálně získaných znalostí a schopností (Slovinsko)

Tento materiál obsahuje 11 z 24 článků z dokumentu “Procesní pravidla a kritéria pro uznávání informálně získaných znalostí a schopností”, přijatého senátem lublaňské univerzity 29. května 2007. Poskytuje podrobný přehled validačních procesů, které používají jednotlivé členské katedry této univerzity na uznávání kompetencí získávaných studenty při školeních a projektech neformálního vzdělávání. Přečtěte si více (v angličtině)

 1. Youthpass (Slovinsko)

Youthpass je nástroj uznávání neformálního a informálního učení. Je to tripartitní certifikát a může být vydán ve více jazycích. Je dostupný pro projekty financované z Erasmus +: programy Mládež v akci (2014-2020) a Mládež v akci (2007-2013). Je součástí strategie Evropské komise na podporu uznávání neformálního učení. Youthpass podporuje vlastní reflexi výsledků i procesů neformálního učení u jednotlivce. Podporuje také zaměstnatelnost mladých lidí a pracovníků s mládeží tak, že zvyšuje jejich povědomí o vlastních schopnostech a schopnost jejich prezentace a také tak, že osvojení klíčových kompetencí potvrzuje certifikátem. Přečtěte si více (v angličtině)

 

ČEŠTINA

30. Klíče pro život

SEN – Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží.

Tato sada sebeevaluačních nástrojů vás provede procesem poznávání kompetencí, jež jste už díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či pracovníků organizací) získali, ale i tím, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do jazyka potenciálních zaměstnavatelů.

Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání vyvinut také jeden domácí nástroj – tzv. Osobní kompetenční portfolio (OKP)

Účelem OKP je uvědomit si své znalosti, dovednosti, měkké kompetence, zkušenosti, vzdělávání v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, svou praxi, naučit se to vše pojmenovat a následně prezentovat vzdělavatelům a zaměstnavatelům, zvýšit svou cenu na trhu práce a být úspěšný v životě. Přečtěte si více (v angličtině)

31. IM-PROVE aplikace

Mezinárodní projekt „ZDoKonal se“ byl zaměřen na tvorbu on-line aplikace na bázi studijního deníku, která poskytne dobrovolníkům možnost sledovat svůj osobní růst a “přeložit” jejich zkušenost do jazyka kompetencí. On-line aplikace IM-PROVE měří kompetence jednotlivých dobrovolníků. Pomáhá dobrovolníkům individuálně reflektovat kompetence, které rozvíjeli během různých dobrovolnických aktivit (workcampů, výměn mládeže, školení, národních projektů, EDS, stáží…) v různých rolích (účastníci/e projektů, vedoucí, koordinátoři/ky, školitelé/ky, facilitátoři/ky…). V aplikaci si dobrovolníci zaznamenají své dobrovolnické zkušenosti. Tyto zkušenosti se přetlumočí v čísla a konkrétní kompetence a dále lze vytvořit plán osobního rozvoje. Přečtěte si více (v angličtině)

 

Dobrá praxe z Itálie

 1. Certifikace kompetencí: smysl a směrování v dobrovolnictví (Itálie)

  Toto je článek z pera Alessie Zanotti z postgraduální školy budování lidského kapitálu a pracovních vztahů ADAPT Univerzity v Bergamu. Jsou v něm shrnuty příležitosti i obtíže certifikování kompetencí získaných při dobrovolnictví. Přečtěte si více – první článek dokumentu (v angličtině)

 1. Rozpoznání a uznání kompetencí získaných při dobrovolnictví (Itálie)

  Jako součást dokumentu “Rozpoznání a uznání kompetencí získaných při dobrovolnictví: dobrá praxe v Itálii” popisuje kapitola 15 5.1 některé z nejlepších praktických příkladů rozpoznávání a uznávání kompetencí v italském dobrovolnickém sektoru a v oblastech neformálního a informálního učení. Přečtěte si více – druhý článek dokumentu (v angličtině)

 1. EVVIVA – Zkušenosti a hodnota dobrovolnické práce: zhodnocení rozvojových a vzdělávacích výsledků (Itálie)

  Ciessevi, centrum dobrovolných služeb v Miláně, spustilo výzkumnou iniciativu “EVVIVA – Zkušenosti a hodnota dobrovolnické práce: zhodnocení rozvojových a vzdělávacích výsledků”. Jejích cílem je prozkoumat praktiky a nástroje, které různé organizace v Miláně a jeho kraji používají pro zhodnocování vzdělávacích strategií v kontextu dobrovolnictví a propagovat mezi těmito organizacemi další nástroje rozpoznávání a zaznamenávání kompetencí, které si dobrovolníci osvojují. Na níže uvedeném odkazu najdete více informací k tomuto tématu, evropské směrnice a další užitečné odkazy. Přečtěte si více – třetí článek dokumentu (v angličtině)

 1. Dobrovolná práce v životopise (Itálie)

  Tento článek shrnuje, proč by organizace měly investovat čas, energii a zdroje do uznávání kompetencí svých dobrovolníků. Přečtěte si více – čtvrtý článek dokumentu (v angličtině)

 2. Zkušenosti s uznáváním neformálního a informálního učení (Itálie)

  Tento článek obsahuje konkrétní doporučení z praxe ohledně kompetencí, jejich rozvoje, hodnocení a certifikace. Přečtěte si více – pátý článek dokumentu (v angličtině)

 3. VA.LI.CO Uznávání Sešitu kompetencí (Itálie)

  Tento článek pojednává o užitečných mechanismech podpory a nástrojích při tvorbě a realizaci postupů uznávání odborností na základě zkušeností. Přečtěte si více – šestý článek dokumentu (v angličtině)

 4. Příručka k metodologii sbírání a hodnocení kompetencí (Itálie)

  Tato příručka popisuje jednotlivé kroky užitečného způsobu hodnocení pro koordinátory služeb. Přečtěte si více – sedmý článek dokumentu (v angličtině)

 5. Příručka pro hodnocení kompetencí založených na zkušenostech (Itálie)

  Tato příručka je pokusem metodologicky integrovat a “převést na společného jmenovatele” jednak doporučení Evropské komise a Cedefop, a jednak i mnohé italské zkušenosti s uznáváním učení zkušeností tak, aby byl sjednocený jazyk i metodologický přístup. Přečtěte si více – osmý článek dokumentu (v angličtině)