1. Kompetencie pre prax

Projekt KomPrax (Kompetencie pre prax) je súbor vzdelávacích programov pre mladých ľudí, v ktorých môžu získať nové zručnosti a kompetencie. Po úspešnom absolvovaní tréningu sú všetci účastníci zaradení do databázy dobrovoľníkov, kde je zaznamenaná úroveň kompetencií, ktorú dosiahli vo výcviku. Účastníci budú môcť rozhodnúť, komu budú tieto informácie sprístupnené a komu budú prezentovať získané kompetencie. Preto je to jednoduchý nástroj pre zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie, kde môžu skontrolovať úroveň získaných kompetencií uchádzačov. Read more in English

2. Declaration

Organizácia IUVENTA už uskutočnila mnoho školení pre mladých ľudí zameraných na získavanie kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ale vnímajú ako veľmi dôležité, aby verejnosť, potenciálni zamestnávatelia a inštitúcie vo formálnom vzdelávaní pochopili význam neformálneho vzdelávania, ktoré je možné získať aj prostredníctvom dobrovoľníctva alebo školení. Z tohto dôvodu vytvorili v roku 2013 “Deklaráciu o uznávaní a prínose neformálneho vzdelávania v práci s mládežou”.
Je to nástroj, ktorý podporuje neformálne vzdelávanie a spája všetkých tých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má zohrávať dôležitú úlohu pri vzdelávaní mladej generácie. Bol významným míľnikom, kedy sme k podpore neformálneho vzdelávania v práci s mládežou pritiahli dôležitých partnerov. Read more in English

3. Vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je program vedený na stredných školách, kde študenti plánujú, organizujú a realizujú svoj osobnostný rozvoj v 4 oblastiach: talent, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a stanovených cieľov získajú účastníci certifikát potvrdzujúci nadobudnuté kompetencie. Tento certifikát je uplatniteľný v prijímacom konaní na niektoré svetové univerzity, najmä tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže tiež zaujať budúceho zamestnávateľa, keďže samotné osvedčenie je dôkazom poctivej práce mladého človeka na rozvoji vlastných kompetencií. Read more in English

4. EUPA next

EUPA_NEXT sa zameriava na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania a jeho spojenie s formálnym vzdelávaním prostredníctvom formálneho akreditačného systému (ISO). Jeho cieľom je vytvoriť metodológiu certifikácie neformálneho a informálneho vzdelávania neregulovaných profesií a súčasne vypracovať osvedčenie EÚ pre administratívnych pracovníkov. Jedným z cieľov tejto štúdie je praktická príručka pre validáciu formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania pre neregulované profesie. Read more in English

5. Reference for Volunteers

8 neziskových organizácií z Nemecka, Veľkej Británie, Českej republiky, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Malty a Bulharska, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi, vytvorili vzdelávacie partnerstvo Grundtvig “Referencie pre dobrovoľníkov”. Partneri vytvorili európsky formát ako základ profesionálneho referenčného listu pre dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách. Kľúčovým produktom tohto partnerstva bolo európske usmernenie pre mimovládne organizácie, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi na tom, ako identifikovať a zdokumentovať zručnosti, know-how a odborné znalosti svojich dobrovoľníkov spôsobom, ktorý chápu, uznávajú a oceňujú miestni, národní a európski zamestnávatelia. Usmernenie je k dispozícii na webovej stránke projektu. Read more in English

6. D-zručnosti

D-zručnosti je nástroj na overenie a certifikovanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. Používa sa celoštátne a certifikácia prebieha na jednom mieste – na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrovoľník vyplní online formulár, ktorý ponúka možné kompetencie, ktoré možno získať prostredníctvom dobrovoľníctva. Následne miestny koordinátor dobrovoľníkov schvaľuje tieto informácie a predkladá formulár na univerzitu, kde zasadá výbor, ktorý schvaľuje a vydáva certifikáty 4 krát ročne. Read more in English

Táto zbierka projektov a iniciatív je prehľadom aktivít tohto typu v piatich európskych krajinách. Prezrite si ju a nechajte sa inšpirovať.

Dobrá prax z Nemecka

 1. Výskum: „od kompetencií k pracovným príležitostiam“ (Nemecko)

V Nemecku – podobne ako v ostatných európskych krajinách – prebieha diskusia o tom, ako lepšie identifikovať a certifikovať praktické schopnosti podstatné pre pracovné zaradenie. Doteraz to boli hlavne absolvované formálne vzdelávacie programy, ktoré otvárali príležitosti na trhu práce aj vo vzdelávacom systéme. Hoci sú kompetencie získané informálne, teda priamo v práci alebo vo voľnom čase, prípadne neformálne, teda v ďalšom vzdelávaní bez ukončenia formálnym certifikátom, často podstatnejšie pre skutočnú kompetentnosť v danej práci, než formálne doložené vzdelanie, nehrali tieto kompetencie doteraz tak dôležitú úlohu. Táto štúdia („Uznávanie neformálneho a informálneho učenia v Nemecku“) je výstupom projektu Bertelsmannovej nadácie „Celoživotné vzdelávanie pre všetkých“. Tento projekt má za cieľ ponúknuť vzdelávací systém prístupný aj ľuďom s nižšou formálnou kvalifikáciou. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Postupy hodnotenia pre uznávanie – neformálne a informálne získané kompetencie v Nemecku – príručka pre konzultantov (Nemecko)

Táto príručka je návodom pre konzultantov vyškolených v používaní konkrétnych postupov hodnotenia, ktorí chcú prostredníctvom týchto postupov pomôcť klientom, aby ich neformálne aj informálne získané znalosti boli uznané ako kontinuálne zvyšovanie pracovných kompetencií. Je tiež použiteľná ako sprievodný materiál ku školeniu konzultantov v týchto hodnotiacich postupoch. Podporuje a doplňuje záber poradenstva a je súčasťou školiaceho konceptu. Príručka je výsledkom práce projektu prenosu inovácií, ktorý adaptoval a testoval systém hodnotenia pre uznávanie neformálne a informálne získaných pracovných kompetencií. Systém vyvinutý Švajčiarskou asociáciou celoživotného vzdelávania (SVEB) bol úspešne použitý  pre hodnotenie neformálne získaných pracovných kompetencií v podmienkach nemeckého vzdelávacieho systému. Príručka je výstupom z projektu „ConCert (Vývoj a prípravné opatrenia pre implementáciu systému hodnotenia pre uznávanie a odporúčanie neformálnych aj informálne získaných kompetencií)“ Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Uznávanie neformálnych a informálnych schopností (Nemecko)

Táto správa pre radu BIBB bola pripravená pre subjekty zainteresované v príprave na povolanie ako podpora pre diskusiu o včlenení výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania do Nemeckej sústavy kvalifikácií pre celoživotné vzdelávanie (DQR). Stručne preto predstavuje základné myšlienky, predstavy a pojmy, ktoré sa k uznávaniu neformálneho a informálneho učenia viažu. Hlavnými cieľmi správy sú ujasnenie pojmov a základné vysvetlenie uznávania neformálneho aj informálneho učenia, reflexia aktuálneho stavu národnej aj medzinárodnej debaty, odporučenia a postupy. Ďalšie ciele: zdokumentovanie príkladov zo susedných krajín, podnety pre ďalšiu diskusiu v Nemecku, podpora inovácií a podrobný analytický pohľad na najbližšie potrebné kroky. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Uznávanie profesionálnych schopností získaných informálne – sada materiálov (Nemecko)

Táto sada materiálov má za cieľ pomáhať (potenciálnym) pracovníkom v hľadaní zamestnania. Získavanie kvalifikácií je formou spoločenského uznania, pretože zviditeľňuje a potvrdzuje kompetencie. Práve o toto uznanie sa tento prístup snaží. Je možné, že neformálne či informálne získané kompetencie automaticky nevedú k získaniu kvalifikácie. To sa napríklad stáva, keď sa pri hodnotení kompetencií zistí, že v nich zostávajú medzery, ktoré vyžadujú doplnenie. Hlavným cieľom uznávania výsledkov neformálneho a informálneho učenia je ale práve to, aby dotyčné osoby získavali oficiálne kvalifikácie/certifikáty. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Effect VPL – Efektivita VPL (uznávanie už naučeného) programov pre inklúziu a mobilitu na trhu práce – pohľad jednotlivcov aj zamestnávateľov (Nemecko)

Projekt Erasmus+ „Efektivita VPL programov pre inklúziu a mobilitu na trhu práce – pohľad jednotlivcov aj zamestnávateľov“ sa pokúša zhodnotiť efektivitu programov uznávania z hľadiska toho, aké toto uznávanie už naučeného (VPL – Validation of Prior Learning) danému človeku prináša výhody. Zameriava sa preto na otázky, či a ako tieto postupy a programy podporujú jedincov v začlenení na pracovný trh, v zamestnateľnosti a ďalších možnostiach vzdelávania. Tento projekt má za cieľ zefektívniť prax uznávania už naučeného v Dánsku, Nemecku, Poľsku a Turecku prostredníctvom hodnotenia efektivity z biografickej perspektívy a tiež posudzovaním úlohy zamestnávateľov v tomto procese. Projekt ponúkne aj prehľad vývoja VPL programov a prístupov počas doby trvania projektu. Výsledky tohto prehľadu, empirické výskumy aj niekoľko firemných prípadových štúdií poslúži pokračujúcej debate o VPL politike a bude podľa nich tiež vyvinutý sesterský vzdelávací modul pre podporu profesionálov v obore VPL. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Destination eValidation (Nemecko)

Cieľom tohto projektu, financovaného z Erasmus+ v 2014-2015, bola vizualizácia, zdokumentovanie a uznávanie kompetencií získaných v dobrovoľníckom sektore a vývoj online nástroja pre uznávanie dobrovoľníckych kompetencií. Projekt Destination eValidation (DesTeVa) hľadal spôsob, ktorým by bolo možné uznávať a potvrdzovať informálne učenie a skúsenosti dobrovoľníkov tak, aby danému dobrovoľníkovi mohli pomôcť pri hľadaní zamestnania, či už ako nezamestnanej osobe, alebo ako ekonomickému migrantovi do inej krajiny. Nástroj uznávania je dokončený a momentálne sa používa na uznávanie a potvrdzovanie dobrovoľníckych schopností. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. ValidVol – Certifikácia dobrovoľníkov (Nemecko)

Projekt ValidVol (Validation of Volunteers – certifikácia dobrovoľníkov) bol spustený v rokoch 2014-2015 pre uznávanie a akreditáciu učenia a rozvoja schopností jednotlivcov pracujúcich v dobrovoľníckom sektore. Projekt bol financovaný z programu celoživotného vzdelávania v sub-programe Gruntvig a bolo v ňom zapojených päť európskych partnerských štátov: Taliansko (UniTS), Španielsko (Agora), Grécko (KMOP), Rakúsko (BFI) a Spojené Kráľovstvo (NWRC). Prispel k vytváraniu systémov, modelov a konkrétnych postupov, ktoré potvrdzujú a jednoznačne identifikujú kľúčové kompetencie získané skúsenosťou dobrovoľníctva. Cieľová skupina projektu pozostávala z dobrovoľníkov seniorov (vek 50+) zapojených v dobrovoľníckych programoch, ktorí mali záujem zvyšovať svoju zamestnateľnosť, pretože boli buď na dôchodku, málo zamestnaní alebo nezamestnaní. Projekt skúmal dôležité skúsenosti neformálneho a informálneho učenia v rámci dobrovoľníctva a motivoval dobrovoľníkov – seniorov k zapojeniu v aktivitách ďalšieho vzdelávania dospelých, od ktorých sa očakáva podpora ich zamestnateľnosti. Hlavným cieľom projektu ValidVol bolo vyvinúť systém pre uznávanie kľúčových kompetencií získaných seniormi počas dobrovoľníckej praxe. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Uznávanie informálneho učenia v dobrovoľníckej praxi – vOlue (Nemecko)

Cieľom tohto partnerstva Grundtvig_Learning v rámci programu celoživotného vzdelávania EU (trvanie: 1.8.2009 – 31.7.2011) bolo zdieľanie pohľadov a možností uznávania informálneho učenia na európskej úrovni a tiež etablovanie dobrovoľníckeho zapojenia ako priestoru vhodného pre procesy neformálneho učenia. Ciele: (1) zvyšovanie povedomia o neformálnom učení v dobrovoľníckom sektore, (2) podrobná kritická analýza exitujúcich metód a stratégií identifikácie a zviditeľňovania rozvojovo-vzdelávacích stránok dobrovoľných aktivít a ich využívania pre profesijnú orientáciu, (3) štruktúrovanie a kvalitatívny rozvoj procesov uznávania a overovania rozvojovo-vzdelávacích dôsledkov dobrovoľníckej práce. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. GRETA – Podklady pre vývoj medziodborového postupu uznávania kompetencií učiteľov vo vzdelávaní dospelých v ďalšom vzdelávaní (Nemecko)

Lektori kurzov, prednášajúci, tréneri – skrátka učitelia – výrazne prispievajú kvalite a úspešnosti programov celoživotného vzdelávania. Neexistuje ale zatiaľ všeobecná zhoda na tom, čo to vlastne znamená byť schopný „učiť“ v oblasti vzdelávania dospelých. Profesionálnemu učeniu dospelých sa navyše dostáva zatiaľ veľmi málo uznania. Výskum aj vývoj projektu GRETA sa zameriavajú na prípravu podkladov pre vývoj medziodborového postupu uznávania kompetencií učiteľov vo vzdelávaní dospelých a v ďalšom vzdelávaní. Toto je dôležitý krok na ceste k profesionalizácii tohto odvetvia vzdelávania. Prečítajte si viac (v angličtine)

Dobrá prax z Rakúska

 1. Certifikácia pre jednotlivcov vo verejných akreditovaných inštitúciách (Rakúsko)

Inštitúcie certifikácie pre verejnosť, akreditované Rakúskym spolkovým ministerstvom ekonomiky, rodiny a mládeže, môžu overovať a certifikovať informálne učenie. Mnohé z týchto certifikácií sa viažu k oblasti spojovacích technológií: zváranie, letovanie, tmelenie. Jednotlivci ale môžu získavať certifikácie aj v oblastiach BOZP, manažmentu kvality, projektového, environmentálneho a vzdelávacieho manažmentu. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Akadémia trvalého vzdelávania (Rakúsko)

Rakúska akadémia trvalého vzdelávania je partnerskou inštitúciou pre vzdelávanie dospelých v Rakúsku, ktorá podľa určených štandardov overuje a certifikuje kompetencie lektorov. Vydáva tieto certifikáty: „certifikovaný lektor dospelých“ (wba certifikát) a „lektor dospelých – absolvent“ (wba diplom). Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Rovnováha kompetencií (Rakúsko)

KOMPAZ sa viaže k štandardom kvality spoločnosti CH-Q (Švajčiarsky kariérny kvalifikačný program) a je základným pojmovým a systémovým ukotvením pre certifikáciu osôb na štyroch úrovniach. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. RIVER – Hodnotenie medzigeneračného dobrovoľníctva (Rakúsko)

Dobrovoľníctvo seniorov hrá v našej spoločnosti kľúčovú úlohu a zaslúži si zviditeľnenie a ocenenie! Napriek tomu chýbajú spoľahlivé a presvedčivé metodológie hodnotenia a uznávania jeho dopadov a výsledkov. Projekt RIVER sa zameriava na zviditeľňovanie rozvojových a učebných výsledkov dobrovoľníctva seniorov, a to práve vytvorením špecifického systému vyhodnocovania kompetencií. Tým chce zvyšovať motiváciu týchto dobrovoľníkov a aj ich pocit úspechu. Prečítajte si viac (v angličtine)

Dobrá prax zo Slovinska

 1. Učebný denník (Slovinsko)

Túto učebnú metódu vyvinulo Andragogické centrum v Slovinsku ako nový nástroj identifikácie a vyhodnocovania znalostí, schopností a kompetencií jednotlivcov. Učebný denník možno definovať ako dokument, ktorý obsahuje poznámky dotyčného o jednotlivých učebných aktivitách. Je tak nástrojom formatívneho hodnotenia kompetencií a pomáha záujemcom získavať realistickú predstavu o schopnostiach a aktuálnom „učebnom rozpoložení“. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Osobný profil založený na reflexívnych správach (Slovinsko)

Štruktúra a obsah tohto „osobného profilu“ sú podobné ako u „portfólia“. Dôležitým rozdielom je, že osobný profil obsahuje účastníkove vlastné vyjadrenia o jeho kvalifikácii, založené na jeho osobnej reflexii svojich vzdelávacích aktivít a úspechov. Preto môžeme definovať osobný profil ako nástroj pre celkové vyhodnocovanie kompetencií jednotlivca. Ide o dokument, ktorý zachytáva vzdelávacie výsledky jednotlivca v zmysle ich vlastného hodnotenia, či už pre účely zamestnávania, alebo pre vzdelávanie samotné. Pri príprave osobných profilov je možné využiť profesionálnu podporu poradcov. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Nástroj hodnotenia vlastných kompetencií: životopisná metóda (Slovinsko)

Jedná sa o systematické a chronologické zaznamenávanie vzdelávacej dráhy jednotlivca. Vzdelávací životopis zhromažďuje a analyzuje rôzne spôsoby získavania znalostí a rozvoja kompetencií pri rôznych životných okolnostiach. Táto metóda je veľmi účinná pri hľadaní skrytých schopností a odporúča sa ju používať hlavne v počiatkoch evaluačného procesu – diagnóza či príprava CV. Prístupnými formátmi sú štruktúrovaná esej, vedený rozhovor, alebo, v ideálnom prípade, kombinácia oboch. Použitie životopisnej metódy je obzvlášť vhodné pre situácie, kedy sa jednotlivci ocitajú v úplne nových a nepredvídateľných situáciách, ako napríklad v novej práci, po prechode z verejného do súkromného sektoru atď. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Dotazník pre hodnotenie kľúčovej kompetencie „schopnosť učiť sa“ (Slovinsko)

Tento dotazník slúži na rozpoznanie a vyhodnotenie kľúčovej kompetencie „schopnosť učiť sa“. Jedná sa o sebahodnotiaci dotazník pre dospelých, ktorý pomáha nachádzať a vyhodnotiť rôzne druhy a úrovne kompetencií v oblasti schopnosti učiť sa. Cieľom je zvýšovať sabepoznanie dospelých v otázkach toho, ako sa majú učiť, aby boli vo svojich profesionálnych i osobných životoch úspešnejší. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Elektronické portfólio (Slovinsko)

Elektronické portfólio (EP) je online aplikáciou vyvinutou Andragogickým centrom v Slovinsku na rozpoznávanie a hodnotenie neformálneho vzdelávania. Je navrhnuté tak, aby v ňom bolo možné predstaviť účastníka celistvo, s obsiahnutím všetkých aplikácií a vzdelávacích aktivít v jeho pracovnom i osobnom živote. Môže obsahovať rôzne druhy dokumentov: doklady a hodnotenia kvalifikácie vystavené inými (napr. učiteľmi, poradcami, zamestnávateľmi), vlastné reflexie vzdelávacích aktivít, hlavne dosiahnutých vzdelávacích úspechov a účastníkových produktov, projektov a iných foriem tvorivej práce. EP poskytuje priestor pre kreativitu a prezentáciu individuality účastníka. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Model rozpoznávania a hodnotenia neformálnych znalostí v oblasti vzdelávania dospelých (Slovinsko)

Slovinský model rozpoznávania a hodnotenia bol vyvinutý v rámci ACS projektu „gramotnosť a uznávanie neformálneho učenia“, ktorý bol financovaný Európskym sociálnym fondom a slovinským ministerstvom školstva, vedy a kultúry v rokoch 2011 až 2014. Tento projekt obsahoval 4 štádiá:

 • prijímanie kandidátov (informácie, motivácia, identifikačné účely)
 • identifikácia, dokumentácia, vyhodnocovanie, kontrola (s použitím odlišných nástrojov)
 • potvrdenie (portfóliá zložené z certifikátov, atď.)
 • uznávanie (certifikácia podľa národných systémov)

Model je založený na komparatívnej analýze podobných modelov v iných európskych krajinách (Francúzsko, Holandsko, Nórsko) a obsahuje dve doplnkové služby: priebežné informovanie a poradenstvo na všetkých úrovniach, ktoré sa obzvlášť dobre osvedčili pri menej vzdelaných dospelých. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Moja skúsenosť (Slovinsko)

Moje izkušenje/Moja skúsenosť je nástroj rozpoznávania a hodnotenia pracovných skúseností študentov a stredoškolákov získaných brigádnickou prácou. Certifikát „Moje izkušenje“ obsahuje minulé skúsenosti a získané kompetencie, a tým podporuje zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí. Z iného pohľadu zase dáva zamestnávateľovi jednoduchý a dôveryhodný prehľad všetkých pracovných skúseností žiaka/študenta počas štúdií. Mládežníci môžu používať „Moje izkušenje“ elektronicky ako druh digitálneho portfólia a certifikát potom exportovať do PDF formátu a vytlačiť. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. NEFKIS (Slovinsko)

NEFKIS je považovaný za jeden z najrelevantnejších systémov zaznamenávania informálnych znalostí v Slovinsku. Zodpovedá trendom na európskej úrovni (Europass, Youthpass) aj národným pravidlám uznávania informálnych znalostí. Je tiež dobre známy v zahraničí: napr. flámsky systém uznávania neformálnych znalostí Oskar je založený na výsledkoch NEFKIS. Systém je priebežne vylepšovaný podľa najnovších teórií aj podľa potrieb trhu práce. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Procedurálne pravidlá a kritériá uznávania informálne získaných znalostí a schopností (Slovinsko)

Tento materiál obsahuje 11 z 24 článkov z dokumentu „Procedurálne pravidlá a kritériá uznávania informálne získaných znalostí a schopností“, prijatého senátom Ľublanskej univerzity 29. mája 2007. Poskytuje podrobný prehľad validačných procesov, ktoré používajú jednotlivé členské katedry tejto univerzity na uznávanie kompetencií nadobúdaných študentmi pri školeniach a projektoch neformálneho vzdelávania. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Youthpass (Slovinsko)

Youthpass je nástroj uznávania neformálneho a informálneho učenia. Je to tripartitný certifikát a môže byť vydaný vo viacerých jazykoch. Je dostupný pre projekty financované z Erasmus+: programy Mládež v akcii (2014-2020) a Mládež v akcii (2007-2013). Je súčasťou stratégie Európskej komisie na podporu uznávania neformálneho učenia. Youthpass podporuje vlastnú reflexiu výsledkov aj procesu neformálneho učenia u jednotlivca. Podporuje tiež zamestnateľnosť mladých ľudí a pracovníkov s mládežou tak, že zvyšuje ich povedomie o vlastných kompetenciách a schopnosť ich prezentovať a tiež tak, že osvojenie kľúčových kompetencií potvrdzuje certifikátom. Prečítajte si viac (v angličtine)

Dobrá prax z Českej Republiky

 1. Kľúče pre život (Česká Republika)

Táto sada sebahodnotiacich nástrojov sprevádza procesom hľadania kompetencií získaných pri aktivitách s deťmi a mládežou (či už v roli aktívneho účastníka, alebo v roli zamestnanca organizácie). Pomáha tiež v ich ďalšom rozvoji a v „preklade“ týchto získaných kompetencií do „jazyka“ potenciálnych zamestnávateľov. Prečítajte si viac (v angličtine)

 1. Aplikácia IM-PROVE (Česká Republika)

Tento medzinárodný projekt „Upgrade Yourself – Vylepšuj sám seba“ bol zameraný na vytvorenie online aplikácie na báze vzdelávacieho denníku, ktorá by dobrovoľníkom ponúkala možnosť sledovať vlastný osobný rast a ich skúsenosti prekladala do reči soft skills – osobnostných zručností. Aplikácia IM-PROVE hodnotí kompetencie jednotlivých dobrovoľníkov. Pomáha dobrovoľníkom vo vlastnej reflexii kompetencií, ktoré získali pri rôznych dobrovoľníckych aktivitách (dobrovoľnícke tábory, mládežnícke výmeny, školenia, národné projekty, EDS, stáže, …) v rôznych rolách (účastník projektu, vedúci projektu, manažér, školiteľ, facilitátor, …). Dobrovoľníci zaznamenávajú svoje dobrovoľnícke skúsenosti, tie sú potom prevedené na kompetencie a dobrovoľník si môže vytvárať osobný rozvojový plán. Prečítajte si viac (v angličtine)

Dobrá prax z Talianska

 1. Certifikácia kompetencií: zmysel a smerovanie v dobrovoľníctve (Taliansko)

Toto je článok z pera Alessie Zanotti z Postgraduálnej školy budovania ľudského kapitálu a pracovných vzťahov ADAPT Univerzity v Bergame, Sú v ňom zhrnuté príležitosti aj obtiaže certifikovania kompetencií získaných pri dobrovoľníctve. Prečítajte si viac – prvý článok dokumentu (v angličtine)

 1. Rozpoznanie a uznanie kompetencií získaných pri dobrovoľníctve (Taliansko)

Ako súčasť dokumentu „Rozpoznanie a uznanie kompetencií získaných pri dobrovoľníctve: dobrá prax v Taliansku“ popisuje kapitola 15 5.1 niektoré z najlepších praktických príkladov rozpoznávania a uznávania kompetencií v talianskom dobrovoľníckom sektore a v oblastiach neformálneho a informálneho vzdelávania. Prečítajte si viac – druhý článok dokumentu (v angličtine)

 1. EVVIVA – Skúsenosti a hodnota dobrovoľníckej práce: zhodnotenie rozvojových a vzdelávacích výsledkov (Taliansko)

Ciessevi, centrum dobrovoľníckych služieb v Miláne, spustilo výskumnú iniciatívu „EVVIVA – Skúsenosti a hodnota dobrovoľníckej práce: zhodnotenie rozvojových a vzdelávacích výsledkov“. Jej cieľom je preskúmať praktiky a nástroje, ktoré rôzne organizácie v Miláne a jeho kraji používajú pre zhodnocovanie vzdelávacích stratégií v kontexte dobrovoľníctva a propagovať medzi týmito organizáciami ďalšie nástroje rozpoznávania a zaznamenávania kompetencií, ktoré si dobrovoľníci osvojujú. Na nižšie uvedenom odkaze nájdete viac informácií k tejto téme, európske smernice a ďalšie užitočné odkazy. Prečítajte si viac – tretí článok dokumentu (v angličtine)

 1. Dobrovoľná práca v životopise (Taliansko)

Tento článok sumarizuje, prečo by organizácie mali investovať čas, energiu a zdroje do uznávania kompetencií svojich dobrovoľníkov. Prečítajte si viac – štvrtý článok dokumentu (v angličtine)

 1. Skúsenosti s uznávaním neformálneho a informálneho vzdelávania (Taliansko)

Tento článok obsahuje špecifické odporúčania z praxe ohľadne kompetencií, ich rozvoja, hodnotenia a certifikácie. Prečítajte si viac – piaty článok dokumentu (v angličtine)

 1. VA.LI.CO Uznávanie Zošitu kompetencií (Taliansko)

Tento článok pojednáva o užitočných mechanizmoch podpory a nástrojoch pri tvorbe a implementácii postupov uznávania odborností na základe skúseností. Prečítajte si viac – šiesty článok dokumentu (v angličtine)

 1. Príručka k metodológii zbierania a hodnotenia kompetencií (Taliansko)

Táto príručka popisuje jednotlivé kroky užitočného spôsobu hodnotenia pre koordinátorov služieb. Prečítajte si viac – siedmy článok dokumentu (v angličtine)

 1. Príručka pre hodnotenie kompetencií založených na skúsenostiach (Taliansko)

Táto príručka je pokusom metodologicky integrovať a „previesť na spoločného menovateľa“ jednak odporúčania Európskej komisie a Cedefop, a jednak aj mnohé talianske skúsenosti s uznávaním učenia skúsenosťou tak, aby  bol zjednotený jazyk aj metodologický prístup. Prečítajte si viac – ôsmy článok dokumentu (v angličtine)